کورت Johannsen، مهندس اکسترا

مرحوم کورت Johannsen از آلیس اسپرینگز از طریق جای دور افتاده از مرکز استرالیا در سال 1950 فرار یک سرویس حمل و نقل. این یک سرویس حمل و نقل با یک تفاوت بود، و تفاوت برتا، یک کامیون ارتش الماس T بین المللی سابق استرالیا بکسل چند "خود ...