چگونه به حذف عفونت ویروس امنیت سیستم

سیستم های امنیتی یک نوع از بدافزار امنیتی سرکش، و یا smitfraud است. آن را از طریق وب سایت های مخرب توزیع شده، بلکه همراه با کدک های ویدئویی جعلی همراه. با توجه به حضور در همه جا از ویدئو در وب این روزها، بیشتر کاربران کامپیوتر به ...