چگونه برای ساخت یک خانه قلوه سنگ

او huffed و او اغراق شده و او را منفجر خانه پایین - قطعا اگر خانه با تخته سنگ ساخته شده است. ساخت ساختمان های سنگ فرش بود هنر های عامیانه که در شمال ایالت نیویورک از 1825 تا جنگ داخلی در 1860. بسیاری از 700+ خانه سنگ ...