چگونه برای درمان آکنه از طریق پیشگیری – از پیتزا خود را صورت شر

بیایید آن روبرو هستند، آکنه چاله است. بیدار شدن از خواب به جوش جدید یک راه وحشتناک برای شروع روز است. حتی بدتر، اگر آنها نشان می دهد تا زمانی که شما آماده برای یک تاریخ داغ. و یا آماده برای گرفتن عکس مدرسه. مشکل این است که، ...