چه مدت غرب کوهستانی سفید خروس ایالت یا Westies زندگی می کنند؟

چه مدت Westies زندگی می کنند؟ من برای یک پیاده روی با پسر من جاناتان و فلفل Westie سگ ما توسط ساحل دریا که در آن زندگی می کنیم بود. من یک همسایه به نام جان که من تا به حال برای سنین دیده می شود ملاقات کرد. ...