پرداخت اپل – کاوش در پارامونت توسط دروازه پرداخت الکترونیکی

دیجیتالی پرداخت انقلابی در تجارت و همکاران مانند اپل پرداخت نقش عمده ای در آن بازی کند. در واقع، آن قریب به اتفاق برای یک کسب و کار راه اندازی است که برای تعیین یک بازی می کند میان ترفند مجموعهای از کارت اعتباری خدمات پردازش است. با ...