هوشمند تماس با لنز حباب

فن آوری های جدید است که این روزها سریع تر و سریعتر ایجاد شده است. سرعت سریع توسعه در بخش تکنولوژی در حال تغییر است جهان اطراف ما در راه فوق العاده، اتصال تمام جنبه های زندگی ما از طریق ابزارهای کوچک. در کمتر از ده سال است ...