نحوه به دست آوردن لبرون جیمز "به امضا رساند دستخط

اخذ امضا امضا ورزشکار انجمن ملی بسکتبال مورد علاقه خود را می تواند یک کار دشوار است. همانطور که ورزشکار له برون جیمز است، در میان بهترین ستاره در لیگ، وظیفه ممکن است حتی مشکل تر است. محبوبیت او در حال رفتن به اخذ امضا و امضای خود ...