محدودیت در گرفتن عکس از اسلات ماشین آلات و برنده خود را

آیا تا کنون سعی برنده شدن در یک مقدار زیادی از پول را در یک ماشین خاص اسلات و مایل به گرفتن عکس از یک پیروزی را به هم لاف زدن را به پالس (PALS) خود را با و یا به سادگی به دوستان و خانواده است که ...