مارتین بورمان – یک بدن جدید از شواهد

هنگامی که از نام مارتین بورمان ترین کودک متعلق به نسل می دانید که او بود، آنها نیز خواهد شد سریع به شما بگویم که حتی اگر یک تعقیب و گریز غاز وحشی در سراسر وجود داشته باشد جهان برای پیدا کردن او، او قطعا در سال 1945 ...