فساد رجیستری – علل و اثرات فاسد فایل های رجیستری

فایل های رجیستری سیستم عامل ویندوز داده نوشته نوع پایه که مرکزی به توانایی سیستم عامل در انجام دستورالعمل آن هستند. به عبارت ساده، سیستم عامل ویندوز می خواهم چیزی را اگر رجیستری آن از دست داده بودند. رجیستری، مانند هر ساختار فایل ویندوز است، در شکل سلسله ...