فاصله رابطه طولانی = فاصله طولانی غنیمت تماس

او می گوید که به دنبال یک رابطه. او می خواهد به ملاقات کسی به حل و فصل با و به اشتراک گذاری زندگی خود را با. پس چرا جهنم است او آشنایی زنان که حتی نمی در همان حالت زندگی می کنند؟ آیا او امروز ...