طراحی لوگو – اهداف خود را در طراحی یک لوگو

اگر شما واقعا می خواهید به برخی سرنخ در مورد چگونه برای طراحی یک لوگوی خوب و ساده، و سپس شما به جای حق آمده است. در اینجا، من می خواهم به شما کمی در مورد لوگو به طور کلی نشان می دهد. اول، من می خواهم به ...