طبقه بندی کامپیوترها

کامپیوترها در اشکال مختلف، اندازه و وزن در دسترس هستند، با توجه به این اشکال و اندازه های مختلف آنها انجام انواع مختلف شغل از یک دیگر. آنها همچنین می توانید در مختلف طبقه بندی می شود راه ها. تمام کامپیوتر ها توسط معماری کامپیوتر واجد ...