سند رانده – یک نوع از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

در سیستم های پشتیبانی تصمیم (DSS) به طور کلی مجموعه ای از سیستم داده کامپیوتری که برخی از اقدامات تصمیم گیری پشتیبانی می کند. آنها سیستم های تعاملی مبتنی بر کامپیوتر و زیر سیستم تشکیل شده است و شامل چند نوع است. یکی از آنها DSS سند محور ...