سازماندهی مقالات – پوشه پاسداران

«علم یک نوت بوک گشاد برگ از حقایق نیست." یعقوب Bronowski (1908 - 1974) مورخ انگلیسی، ریاضی دان در حالی که ممکن است شما دانش با سرمایه K نمی آورد، یک نوت بوک گشاد برگ می توانید یک راه بسیار ...