جوانب مثبت و منفی از تعمیر یک کامپیوتر قدیمی

هنگامی که کامپیوتر شما شروع به شکستن، آن می تواند مشکل باشد برای تصمیم گیری بین تثبیت کامپیوتر خود و یا گرفتن یکی از جدید. ملاحظات مانند محدودیت زمان و بودجه باید به حساب گرفته شود. در جهت پیدا کردن گزینه ای است که بهترین کار برای شما، ...