تکامل PDA

در چند سال گذشته، تعداد زیادی از تجار، حرفه ای، و مصرف کنندگان عادی شده اند خرید "دستیاران دیجیتال شخصی،" دستگاه های الکترونیکی طراحی شده برای سازماندهی و ساده زندگی فرد است. اولین رایانه های جیبی، که در بازار در اواسط 1990s ضربه، شد کمی بیش ...