تاریخ های مختلف رسانه هنری

هنر رسانه های مختلف یک نوع از آثار هنری که در آن چند رسانه به کار می شوند است. یک تفاوت مهم بین آثار هنری "چند رسانه ای" و "هنر چند رسانه ای" وجود دارد. معنی رسانه های مخلوط یک اثر هنری بصری است که مخلوط های متعدد ...