تاثیر فناوری اطلاعات بر شهر دبی

دبی یکی در میان شهرستان های دیگر هفت امارات است. این شهرستان جهانی با یک ترکیب متنوع از فرهنگ است. این خانه را به تعداد زیادی از جمعیت خارج از کشور است. به عنوان شرکت در سطح جهان شناخته خود را در دبی اند، شهرستان تبدیل شده است ...