بالا شماره دیسک IO در ویندوز HyperV سرور

آیا مشتریان خود را رو به کندی در سرور مجازی ویندوز خود را؟ آیا شما با استفاده HyperV فناوری مجازی برای سرور مجازی ویندوز آیا میز کمک شما پر از بلیط مشتری با عنوان همان کندی - سپس احتمالا آن را یک ...