بازاریابی ایمیل انبوه – چگونه کار می کند

تبلیغات از یک نام تجاری، محصول یا خدمات از طریق پست الکترونیکی است که به نام بازاریابی ایمیل. این نوع از بازاریابی اینترنتی می توان مورد استفاده برای به دست آوردن مشتریان جدید و یا بهبود رابطه بین مشتریان فعلی و کسب و کار. بازاریابی ایمیل به یک ...