اثبات زنا – نیاز به مدارک و شواهد جامد

در حال حاضر که شما همسر خود را در امر گرفتار و تصمیم گرفته اند که شما می خواهم به پرونده برای جدایی قانونی، ابطال و یا طلاق، چگونه می توانم بعد از آن شما ثابت کند که همسر خود را متعهد زنا؟ در بعضی از نقاط اثبات ...